Støtte til bedriftskurs

Det er mulig å bruke korona-tiden til kompetanseheving. Du kan få støtte til bedriftsintern opplæring. Betydelige midler er tilgjengelig.

Fra Oslo:

Om tilskuddet
Tilskuddsordningen har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå å si opp medarbeidere. Vi vil at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste kompetanse. BIO skal også bidra til å øke kompetansen i bedriftene slik at de kan omstille seg til nye krav i samfunnet, som for eksempel knytter seg til digitalisering, teknologi, miljø og bærekraft.

Vi har rundt 14 millioner til fordeling i 2021.

Hvem kan søke

  • Alle bedrifter som ikke er statlig eller kommunalt eide kan søke, dersom dere har et reelt behov for kompetanseheving av deres ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften
  • Flere bedrifter/klynger kan gå sammen om søknaden og undervisningsopplegget.
    Selvstendig næringsdrivende kan søke, alene eller sammen med andre innenfor samme bransje.
  • Bedrifter som startet en omstilling før korona kan søke.
  • Eventuelt tilskudd tildeles som såkalt bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Bedrifter som tidligere har mottatt bagatellmessig støtte må oppgi dette i søknaden. Bedrifter kan motta maks 200 000 euro i bagatellmessig støtte samlet sett over de siste tre regnskapsårene.